การจัดงานสัมมนาออนไลน์ “3D Printing Technology to Future Composite Manufacturing” วันที่ 22 มิ.ย. 64

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=D9kq40T4IP4

เทคโนโลยีวัสดุคอมโพสิตขั้นสูง (Advanced Composite Materials) และ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) กำลังมีบทบาทสำคัญกับอุตสาหกรรมหลากหลายด้านในประเทศ มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ทางการทหารและการป้องกันประเทศ ชิ้นส่วนการผลิตหุ่นยนต์และเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ โครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ และครื่องมือการแพทย์ นอกจากนี้ยังมีภาคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิตอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมสันทนาการและกีฬา อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในโรงงานและการเกษตร เป็นต้น โดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิตจะทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง คงทน สามารถนำไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการผลิตต้นแบบทั้งงานที่ออกแบบใหม่และงาน Redesign และยังสามารถสร้างต้นแบบงานภาคอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้มากขึ้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการออกแบบและสร้างต้นแบบนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติเพื่อให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ จึงได้จัดสัมมนา “3D Printing Technology to Future Composite Manufacturing” ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ อันจะช่วยส่งเสริมและสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างสมบูรณ์

ระยะเวลาและสถานที่ในการสัมมนา : วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ webex meeting


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา
เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ ผู้บริหาร บุคคลากรที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องจักร และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตต้นแบบชิ้นงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตทราบถึงโครงการ และเทคโนโลยี Composite 3D Printing
  2. เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมพร้อมผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมภาคการผลิต ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างสมบูรณ์

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนานี้

  1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิต (Composite Trends) ที่จะนำมาใช้กับกระบวนการออกแบบและการสร้างต้นแบบชิ้นงานให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและการประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษา
  2. ได้รับแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิต มาพัฒนาธุรกิจของตนเอง
  3. โอกาสในการเข้าถึงบริการของ สวทช. และหน่วยงานในเครือข่าย เช่น ได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานในเครือข่าย สวทช. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งโอกาสในการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

 

กำหนดการสัมมนา
“3D Printing Technology to Future Composite Manufacturing”
โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
ร่วมกับ สมาคมไทยคอมโพสิท
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา งาน INTERMACH 2021 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

12.30 – 13.00 น.

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

13.00 – 14.00 น.

บรรยายเทรนด์ของเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติด้วยวัสดุคอมโพสิต
(Update Composite Trends)
โดยวิทยากร ดร.คมกฤช ภิงคารวัฒน์ นักวิจัย แผนก Frontier Research
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

14.00 – 15.30 น.

เสวนา 3D Printing Technology to Future Manufacturing

เสวนาสร้างแรงบันดาลใจและชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากหน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่จะสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ ในการใช้ประโยชน์จาก 3D Print ในการพัฒนาธุรกิจ

  • รศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และอดีตนายกสมาคมไทยคอมโพสิท
  • ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช.
  • คุณวรวรรธน์ วรรธนะโกวินท์ กรรมการบริษัท บริษัท เซปทิลเลียน จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 3 มิติ มากกว่า 50 แบบ และให้คำแนะนำกับอุตสาหกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • คุณจิระวุฒิ จันเกษม นักวิจัย ฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวัสดุ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ผู้ค้นคว้าพัฒนาวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินรายการโดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

15.30 – 16.00 น.

ถาม – ตอบ