TD-X Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.ให้การต้อนรับ คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ Managing Director, VISUP Co., Ltd., a venture builder of Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)

🔹14 มิถุนายน 2565 คุณจิรพร ศุภจำปิยา และคณะทำงานฯ TD-X Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.ให้การต้อนรับ คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ Managing Director, VISUP Co., Ltd., a venture builder of Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) เข้าหารือและเยี่ยมชมโดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางความร่วมมือกันในอนาคต

📍ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกร หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
อีเมล: marketing@decc.or.th