TD-X Center ยินดีต้อนรับ อ.กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IDIC)

Maker Space @ TD-X Center ยินดีต้อนรับ อ.กิตติเศรษฐ์ เก่งการค้า ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (IDIC) พร้อมด้วย นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.กฤษชัย พูลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าหารืองานวิจัยและพัฒนาชิ้นงานด้านเครื่องมือแพทย์
โดยมีการแนะนำเรื่องออกแบบ/ขึ้นรูปชิ้นงาน โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแนะนำเรื่องการสร้าง/ปรับปรุง CAD ,การเลือกใช้ Filament, การทดสอบขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ อย่างครบวงจรและหารือด้านการพัฒนาชิ้นงานต่อไปในอนาคต
ท่านที่มีโจทย์ งานออกแบบ งานวิจัย โปรดอย่ารอช้า! สร้างชิ้นงานของท่านให้เป็นจริง Maker Space @ TD-X Center พร้อมให้บริการท่านแล้ววันนี้ ผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษา เครื่องพิมพ์ 3 มิติ วัสดุอุปกรณ์พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร
ติดต่อสอบถามได้ที่:
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: marketing@decc.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/