การจัดงานสัมมนาออนไลน์ Rapid Prototype หัวข้อ “Medical Devices for Thailand’s Future” ภายในงาน INTERMACH mta Asia 2021 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 21 กันยายน 2564

งานอินเตอร์แมค และเอ็มทีเอ เอเซีย เป็นงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ที่รวมโซลูชันอัจฉริยะ ตอบสนองความต้องการในยุคแห่งการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทรงประสิทธิภาพ นำเสนอทั้งเครื่องจักร ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องล่าสุด ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดไว้ด้วยกัน อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์แขนกล ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม

การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม ADVANCED INTEGRATED SOLUTIONS for SMART MANUFACTURING” โดยปีนี้ได้ก้าวสู่ปีที่ 38 ในการเป็นศูนย์กลางการนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดพร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยให้กับอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมผู้มีอำนาจตัดสินใจและผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วอาเซียนที่งานและทั้งหมด เพื่อยกระดับความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในยุคแห่งการช่วงชิงโอกาสอย่างแท้จริง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับความสำเร็จให้กับอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน จึงได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ  “Medical Device for Thailand’s Future และ โอกาสของ Health Tech Entrepreneur”ภายใต้งาน อินเตอร์แมคและเอ็มทีเอ 2021 ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่มีจุดเริ่มต้มจาก Lab Scale และการให้ความรู้ในด้านมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้ประกอบการและนักพัฒนานวัตกรรม อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาและสถานที่ในการสัมมนา : จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ ออกอากาศวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา

เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ ผู้บริหาร บุคคลากรที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และเพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการและผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมการออกแบบและผลิต เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มทักษะทักษะความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ให้กับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนานี้

  • ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ ทำให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และความคิดสร้างสรรค์
  • ได้รับแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดธุรกิจ
  • โอกาสในการเข้าถึงบริการของ สวทช. และหน่วยงานในเครือข่าย เช่น ได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ การเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมหน่วยงานในเครือข่าย สวทช. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งโอกาสในการรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4KmTmJGxHtk

กำหนดการสัมมนา
Medical Device for Thailand’s Future และ โอกาสของ Health Tech Entrepreneur”
โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
ในงาน INTERMACH 2021 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ ออกอากาศ วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 – 14.15 น.

บรรยายหัวข้อ Medical Device & Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์”

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.15 – 15.00 น.

บรรยายหัวข้อ “ถอดบทเรียนจาก Lab Scale สู่โอกาสของ Health Tech Entrepreneur”

โดยวิทยากร ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15.00 – 15.45 น. 

บรรยายหัวข้อ Medical product development lifecycle & Medical device regulation in Thailand

โดยวิทยากร คุณธเนศ วิริยะเมธานนท์
วิศวกรชีวการแพทย์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

15.45 – 16.00 น.

ถาม – ตอบ
ดำเนินรายการโดย       
คุณจิรพร ศุภจำปิยา
ผู้จัดการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม