TD-X CENTER

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว THAILAND SCIENCE PARK & DEPA ACCELERATION CENTER

sciencepark
nstda-logo
depa-logo
"เรามุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการออกแบบและสร้างต้นแบบที่ ครบวงจรอย่างรวดเร็ว"
TD-X

วัตถุประสงค์ ศูนย์ TD-X Center

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการออกแบบและสร้างต้นแบบที่ครบวงจรอย่างรวดเร็ว

Read More

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับ New Normal ตอบสนองโอกาสทางการตลาด

Read More

เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

ด้านการวิจัยและพัฒนา ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

Read More

BUSINESS Model Concept

PRODUCTS

ติดต่อเรา

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder