TD-X CENTER

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว THAILAND SCIENCE PARK & DEPA ACCELERATION CENTER

วัตถุประสงค์ ศูนย์ TD-X Center

TDX

ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center)  จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา Platform และสร้าง Ecosystem ในการเร่งการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Startup สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านนวัตกรรม ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาต้นแบบที่ครบวงจรอย่างรวดเร็ว โดยอาศัย Platform เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน การให้ความรู้ คำแนะนำและหน่วยงานที่มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับให้บริการออกแบบ บริการผลิตต้นแบบ การทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงการทำ Market Validation หรือ MVP (Minimum Viable Product) เพื่อศึกษา Function และ Features ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และการคำนวนต้นทุนเบื้องต้นให้พร้อม Scale up ตลอดจนสนับสนุนการบ่มเพาะธุรกิจ การลงทุน ขยายการผลิตผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs Startup สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพมาตรฐาน และตรงความต้องการของตลาด เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สำหรับ New Normal ตอบสนองโอกาสทางการตลาด

Read More

เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

ด้านการวิจัยและพัฒนา ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

Read More

BUSINESS Model Concept

PRODUCTS

ติดต่อเรา

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder