สัมมนา “War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition”

สัมมนา “War of Innovation Makers: 3D Printing Technology Design Competition” โดย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงาน Manufacturing 2022 คณะทำงานฯ ขอขอบพระคุณทุกท่าน และนำภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านรับชม โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ผู้เข้าสัมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีด้านกลยุทธ์การตลาดและการขาย และได้รับทราบถึงนโยบายในการสนับสนุนผลักดันการสร้างต้นแบบนวัตกรรมจากหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปิดท้ายด้วยเสวนาพิเศษจากวิทยากรรับเชิญพิเศษจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แชร์แนวคิดและโอกาสทางธุรกิจในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากโจทย์ชิ้นงานจริงของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเวทีในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการยกระดับธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

คณะเยี่ยมชมจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

21 มิถุนายน 2565 คณะเยี่ยมชมจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และหารือโจทย์ชิ้นงานทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาร่วมกันต่อไปในอนาคต ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกร หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 … Read more

คณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

17 มิถุนายน 2565 คณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center ) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ Medical Innovation Hub เยี่ยมชมบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing เพื่อต่อยอดชิ้นงานทางด้านการแพทย์ จากนั้นบรรยายภาพรวมงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) บริการและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ครบวงจร โดย ดร.พสุ สิริสาลี ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) … Read more

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TD-X Center

15 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center ) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตแบบรวดเร็ว ด้วย Composite 3D Printing พร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ก่อนขยายขนาดการผลิตสู่เชิงพาณิชย์  

TD-X Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.ให้การต้อนรับ คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ Managing Director, VISUP Co., Ltd., a venture builder of Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC)

🔹14 มิถุนายน 2565 คุณจิรพร ศุภจำปิยา และคณะทำงานฯ TD-X Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.ให้การต้อนรับ คุณอภิวัฒน์ ทองประเสริฐ Managing Director, VISUP Co., Ltd., a venture builder of Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) เข้าหารือและเยี่ยมชมโดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางความร่วมมือกันในอนาคต 📍ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้! นาย กฤษกร หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123 นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101 อีเมล: marketing@decc.or.th