อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะทำงานแผนงานอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

8 กันยายน 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ คณะทำงานแผนงานอุตสาหกรรมการผลิตแบบดิจิทัลอัจฉริยะ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ประธานคณะทำงาน และคณะ เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม บรรยายภาพรวมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ,ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) บรรยายบริการและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ ,การพัฒนา 3D Printing ทางการแพทย์ และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center) บรรยายภาพรวมการให้บริการ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือพร้อมหารือแลกเปลี่ยนโจทย์วิจัย และยุทธศาสตร์การสนับสนุน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ระหว่าง วช. และ สวทช.
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/