องค์การคลังสินค้า และ บริษัท มิตรา-นายน์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

5 ตุลาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ องค์การคลังสินค้า และ บริษัท มิตรา-นายน์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
น.สพ. สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แนะนำบริการและการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ DECC แนะนำศูนย์บริการปรึกษาออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว นำชม TD-X Center บรรยายภาพรวมการให้บริการ พร้อมนำเยี่ยมชมผลงานจาก 3D Printing
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) ให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing และชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา และยุทธศาสตร์การสนับสนุน จาก สวทช.รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโจทย์วิจัยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: tdx@nstda.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/