ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TD-X Center

15 มิถุนายน 2565 ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center ) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
โดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตแบบรวดเร็ว ด้วย Composite 3D Printing พร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ก่อนขยายขนาดการผลิตสู่เชิงพาณิชย์