บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม

15 สิงหาคม 2565 คณะเยี่ยมชมจากบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย คุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและ มีการหารือให้คำปรึกษาด้านการสร้างชิ้นงานร่วมกับทีมวิศวกร เพื่อการพัฒนางานด้านชิ้นส่วนยานยนต์ร่วมกันต่อไปในอนาคต
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: marketing@decc.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/