ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa ) เข้าเยี่ยมชม

18 กรกฎาคม 2565 ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa ) เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
โดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) การติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ, Platform การให้บริการที่เกี่ยวข้อง และการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตชิ้นงานด้วย Composite 3D Printing พร้อมนำชมชิ้นงานที่ได้จากเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการขยายบริการให้สอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: marketing@decc.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/