คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม

19 กรกฎาคม 2565 คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยคุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรม สวทช. และบรรยายภาพรวมบริการของศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช. (NFEC) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาต้นแบบจากการวิจัยและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีคุณภาพ โดย คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช ผู้จัดการศูนย์บริการงานวิศวกรรม สวทช.(NFEC) จากนั้นบรรยายภาพรวมบริการของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) และศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ และชมชิ้นงานตัวอย่าง พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในงานของสมาชิกสมาคมต่อไป
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: marketing@decc.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/