คณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

17 มิถุนายน 2565 คณะเยี่ยมชมจากหลักสูตรวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center :Thailand Science Park & depa Acceleration Center ) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม
โดยมีกิจกรรมแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ
Medical Innovation Hub เยี่ยมชมบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบ การทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing เพื่อต่อยอดชิ้นงานทางด้านการแพทย์
จากนั้นบรรยายภาพรวมงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) บริการและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ครบวงจร โดย ดร.พสุ สิริสาลี ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และเยี่ยมศูนย์ Innovation Network Center ชั้น 1 อาคาร INC2-D
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
นาย กฤษกร หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
อีเมล: marketing@decc.or.th