คณะผู้เยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว

26 กรกฎาคม 2565 ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดย คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช., คุณสนัด วงศ์ทวีทอง, คุณชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ และ คุณจิรพร ศภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม
โดยมีกิจกรรมบรรยายภาพรวมบรรยายภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย นสพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) บรรยายให้ความรู้ด้านการออกแบบการทดสอบชิ้นงาน และสาธิตการใช้งาน 3D Printing สำหรับเครื่องมือทางการแพทย์ ชมชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากวัสดุต่างๆ โดยคุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้จัดการโครงการศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center)
จากนั้นเยี่ยมชมเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ครบวงจร จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) และงานด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (TSET) กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และหารือแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม และแนวทางการทำวิจัยร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล และ สวทช.
ศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) เปิดให้บริการและเข้าเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้!
นาย กฤษกรณ์ หอมดี โทร 02-564-6310 ต่อ 123
นางสาว ปวริศา นาคจู โทร 02-564-6310 ต่อ 101
นายชัยนันท์ แสงสุระธรรม มือถือ 081-710-3831
อีเมล: marketing@decc.or.th
เว็บไซต์ https://www.tdxlab.com/